Vízia

Pretože,

som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Mt 25,35–36

si teraz kladieme otázku,

… kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťavideli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?

a hľadáme na ňu odpoveď.

Nakoľko každý rok narastá počet utečencov vo svete a dosahuje v súčasnosti (2015) vyše 80 miliónov ľudí ročne…

Nakoľko každý rok narastá počet utečencov vo svete a dosahuje v súčasnosti (2015) vyše 80 miliónov ľudí ročne…

Konflikt v Sýrii si vyžiadal obrovské množstvo obetí a podľa UNHCR 3,9 milióna utečencov a 6,5 milióna ľudí, ktorí sa ocitli bez domova vo vlastnej krajine. Viac ako 450-tisíc kresťanov muselo opustiť svoje domovy (jún 2015).

Štáty susediace so Sýriou, ako je napríklad Libanon, trpia vážnymi dôsledkami z prílivu sýrskych utečencov. Libanon teraz organizuje tak rozsiahlu pomoc sýrskej populácie utečencov, ktorej ekvivalentom by bola pomoc Nemecka v prijatí 22.500.000 utečencov, Spojených štátov v rozsahu 88.000.000 a ak by Slovensko teraz malo ekvivalentne pomôcť ako Libanon, predstavovalo by to prijatie 1.500.000 utečencov. Navyše k tomu, životné podmienky pre utečencov sa drasticky zhoršujú, aj v utečeneckých táboroch. Utečenci nutne potrebujú potravinovú pomoc, aby prežili. ISIS obliehaním utečeneckých táborov zabraňuje prílivu pomoci a nechá vyhladovať utečencov na smrť. Tretina všetkých utečencov žije v hlboko pod štandardných podmienkach bývania. 600.000 detí v táboroch už nie je schopných chodiť do školy. Väčšina z nich už nemá žiadnu nádej na návrat do svojich pôvodných domovov.

Podľa p. Guterresa, vysokého komisára UNHCR počet mladých ľudí v ohrození, je ohromujúci, a vyslovil varovania o stratenej generácii: “Oni už pre hrôzy vojny stratili svoje detstvo, a teraz naviac čelia stratenej budúcnosti“.

V rovnakej situácii sa nachádza 1,9 milóna občanov Iraku, ktorí museli opustiť svoje domovy v strachu o vlastný život, aby si našli útočisko v provizórnych obydliach, stanoch a ruinách roztrúsených po krajine.

Gregor III. (občianskym menom Lufti Laham) (*15. December 1933, Daraja, Sýria) je melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema:

„Kríza na Blízkom východe nie je lokálna kríza. Je to celosvetová kríza. „Kríza na Blízkom východe nie je lokálna kríza. Je to celosvetová kríza. Je krízou samotnej Európy, spolunažívania medzi bratmi. Ak bude proti ISIS bojovať Európa, bude sa to považovať za nové križiacke výpravy a boj proti moslimom. My potrebujeme stavať mosty medzi ľuďmi. Potrebujeme moslimom ukázať, že my kresťania tvoríme mier, lebo nás pokladajú za agentov Západu v Oriente. Nejde o obranu kresťanov, ale ľudských hodnôt, náboženskej slobody. Nebojujeme za to ako kresťania, ale ako občania.“

Preto

Sme presvedčení, že je našou povinnosťou pomôcť každému, kto je v núdzi. Cítime potrebu vytvoriť širokú platformu ľudskej, profesionálne odbornej, širokospektrálnej pomoci pri vyhľadávaní, presídlení a integrácii imigrantov do našej spoločnosti, postavenej na kresťanských princípoch.

A to v úzkej spolupráci s každým jednotlivcom, profesijnými organizáciami, vládou a štátnymi orgánmi a organizáciami i náboženskými a mimovládnymi organizáciami. Do tohto zámeru vkladáme svoj čas, energiu, skúsenosti, kontakty i prostriedky.

Vízia

Chceme zmierniť utrpenie utečencov a vytvárať podmienky k tomu, aby sa tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku a majú schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti, stali jej plnohodnotnými členmi.

Ciele

Vytvoriť materiálne, sociálne a právne podmienky k tomu, aby sme umožnili presídlenie aspoň 20 rodín a ich následnú integráciu.

V regióne Nitry a najbližšieho okolia vytvoriť k tomu sieť dobrovoľníkov pozostávajúcu minimálne z 300 fyzických a právnických osôb.

Pritom

Pomáhame ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich vierovyznanie.

Vzhľadom na kultúrny a spoločenský kontext Slovenska a dramatickú situáciu kresťanov, ktorí okrem hrôz vojny čelia aj prenasledovaniu kvôli viere, prioritne pomáhame kresťanským utečeneckým rodinám.

Vytvárame také podmienky, aby zostali na Slovensku minimálne po dobu 5 rokov a aktívne sa začlenili do vzdelávacieho a pracovného procesu a stali sa integrovanou súčasťou spoločnosti.

Utečencov umiestňujeme v Nitre a okolí, kde zabezpečujeme ich vzdelávanie a sociálnu adaptáciu.

Vytvárame podmienky k tomu, aby vláda SR pristúpila k presídleniu alebo  prijatiu utečencov najmä zo Sýrie a severného Iraku.

Ponúkame spôsob integrácie utečeneckých rodín do spoločnosti prostredníctvom záväzku ku konkrétnej pomoci.

Spôsoby a metódy, ktoré používame

Rešpekt ku každej ľudskej bytosti.

Viera v Božiu pomoc a v silu modlitby.

Nádej pri vnímaní budúcnosti.

Odvaha pri zasadzovaní sa za práva a dobro núdznych ľudí.

Dialóg a pohostinnosť ako nástroj budovania medziľudských vzťahov.

Súdržnosť rodiny.

Zodpovednosť v konaní.

Riziká a ich kontrola

Pracujeme dobrovoľne a zadarmo. Všetky vyzbierané prostriedky sú použité pre službu utečencom. Vďaka konkrétnym informáciám na web stránke viete, komu pomáhate.

Viac potrebujeme Váš čas, silu, ochotu, námahu, dobré srdce, ako peniaze.

Aktivizujeme sa prostredníctvom osobných kontaktov, sociálnych médií.

Objektívne komunikujeme o utečencoch, ich stave, potrebách a  integrácii.

Pozitívnymi príkladmi integrácie imigrantov pomáhame zlepšiť verejnú mienku.

Úzko spolupracujeme s  Migračným úradom MV SR, s Kongregáciou pre východné cirkvi a miestnymi kresťanskými komunitami.

V koordinácii s príslušnými úradmi vyberáme konkrétnych utečencov, ktorí buď už sú v azylovom konaní na území SR, alebo iniciujeme a aktívne napomáhame pri presídlení vybraných utečencov, tak aby boli vylúčené väzby na rizikové skupiny z pôvodného prostredia.

Dodržiavame zákony SR a postupy stanovené zákonom o azyle a usmernenia ministerstva vnútra SR.

Získavame známe osobnosti pre podporu projektu a jeho akceptáciu v spoločnosti.

Zdroje

Riziko vnesenia terorizmu minimalizujeme integráciou iba tých rodín, ktoré prešli plnohodnotným azylovým konaním SR a dostatočne zabezpečuje minimalizáciu bezpečnostných rizík.

Pri výbere v maximálnej miere spolupracujeme s Kongregáciou pre východné cirkvi.

Pre integráciu rodín vytvárame podmienky tak, aby nedošlo k vytváraniu uzavretých komunít.

Sústreďujeme sa na integráciu detí a mládeže.

Predchádzame ich vyčleneniu zo spoločnosti, diskriminácii a marginalizovaniu.

Ich zapojením do života spoločnosti a pracovného procesu zabraňujeme sekundárnej vlne radikalizácie.

Oblasti pomoci

Zdroje pomoci utečencom:

  • dary fyzických a právnických osôb
  • sponzorské príspevky
  • čas dobrovoľníkov

Ubytovanie imigrantov riešime prostredníctvom ľudí a inštitúcii, ktorí sú ochotní poskytnúť nehnuteľnosti.

Všetko, na čo máme sily a schopnosti, robíme svojpomocne.

Ako môžete pomôcť

Vzdelávanie v slovenskom jazyku, právnom povedomí, miestnych kultúrnych a náboženských zvyklostiach.

Sociálna adaptácia – vzájomné zdieľanie kultúrnych zvyklostí, začlenenie do náboženských a záujmových komunít.

Pracovné príležitosti – hľadanie a vytváranie vhodných pracovných príležitostí, rekvalifikácia.

Právne povedomie – práva a povinnosti týkajúce sa azylantov, rešpekt k zákonom SR.

Sociálna sieť – vyhľadávanie dobrovoľníkov v mieste ubytovania azylantov, ktorí s nimi budú udržiavať kontakt a budú im nápomocní v začlenení sa do miestneho spoločenstva, ako aj v praktickej pomoci.