Integračný projekt komunity irackých azylantov

Opis projektu

V decembri 2015 bolo na Slovensko prevezených 149 osôb irackej štátnej príslušnosti. Ako kresťania žijúci v Iraku čelili v tom čase hrozbám súvisiacim s ofenzívou militantnej teroristickej organizácie islamský štát. Po absolvovaní pobytu v utečeneckom tábore v Humennom im bol 19.1.2016 udelený azyl, následne boli vo februári 2017 zaradení do integrácie. Oficiálnymi zmluvnými partnermi integračného projektu boli:

  • Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad, Oddelenie migrácie a integrácie (vecný dohľad)
  • Rímskokatolícka Cirkev, Biskupstvo Nitra (zodpovedná osoba)
  • Pokoj a dobro – pomoc utečencom, o.z. (realizátor integrácie)

Dĺžka trvania projektu bola zmluvne dohodnutá na 3 roky. Projekt bol financovaný z fondov charitnej americkej organizácie Mercury One. Počas projektu žili integrované rodiny v Nitre a priľahlých obciach. 1.2.2019 bola oficiálna integrácia ukončená, na Slovensku zostalo celkovo 58 osôb žijúcich v 10 domácnostiach.

Integračný projekt komunity irackých azylantov

Komunita irackých azylantov žijúca v Nitre a v okolí je pestrá a komplexná. Počas
trojročného integračného procesu došlo k jednému úmrtiu a narodili sa tri deti. Z pôvodného počtu 149 osôb zostalo po priebežných odchodoch väčšej časti rodín na Slovensku žiť 53 irackých azylantov, z toho 23 mužov a 30 žien.

V budúcnosti majú možnosť požiadať o štátne občianstvo Slovenskej republiky, o čo
mnohí prejavili záujem. Túto možnosť majú najskôr po 4 rokoch od udelenia azylu.

Na začiatku projektu našlo bývanie pre všetkých 25 rodín občianske združenie Pokoj
a dobro – pomoc utečencom. V prvom roku bolo zároveň poskytnuté plné finančné krytie nájmov. Miera financovania bývania združením postupne v druhom a treťom roku projektu klesala a od 1.2.2019 platia za svoje bývanie sami. Naučili sa hľadať bývanie, zmluvy majú v prípade nájmu dohodnuté priamo s vlastníkom nehnuteľností. Samostatne riešia platby za energie, komunálny odpad a dane.

V roku 2018 prejavili prvé rodiny záujem o získanie úveru a riešenie vlastnej
nehnuteľnosti súvisiace s potvrdením záujmu zostať žiť na Slovensku. Združenie pomáhalo klientom pri vybavovaní hypotekárnych úverov. Zo začiatku bola situácia priechodná v prípadoch mladých slobodných mužov s dlhodobým zamestnaním, postupne sa však do hypotekárnych riešení púšťali aj ďalší klienti. Tri rodiny si úver vybavili celkom samostatne. 8 rodín z 10 bude teda bývať vo vlastných nehnuteľnostiach.

Klienti navštevujú všeobecných i odborných lekárov. Z pôvodnej potreby asistovaných
a tlmočených návštev prešli postupne k úplnej samostatnosti. Poznajú svoje diagnózy i
lekárov, vedia si dohodnúť termín vyšetrenia. Poznajú postup a aj prakticky si už vyskúšali postup pri riešení pohotovostných situácií a úrazov.

V nadväznosti s lokalitou svojho bydliska využívajú klienti mestskú a prímestskú
autobusovú dopravu a vlaky. Vedia si cestovné spojenia vyhľadať, zakúpiť a absolvovať i
dlhšie, resp. medzinárodné trasy. Postupom času čo súvisí aj s úrovňou ovládania slovenčiny, niektorí úspešne absolvovali autoškolu a získali vodičské oprávnenie, čo aj aktívne využívajú.

Ihneď po príchode do Nitry boli žiaci a študenti zaradení do škôl. Združenie
zabezpečovalo počas troch rokov mnoho skupinových i individuálnych doučovaní aj vďaka mnohým učiteľom ZŠ, SŠ a gymnázií a tiež dobrovoľníkov. Všetky deti a študenti v súčasnosti plynule samostatne komunikujú a ich študijné výsledky sú odrazom kombinácie ich inteligenčného i jazykového potenciálu a zároveň ich prístupu a záujmu o štúdium. V niekoľkých prípadoch dosahujú výborné výsledky porovnateľné s dobrými slovenskými študentami.

Združenie podporovalo predovšetkým výučbu slovenského jazyka, a to v oficiálnych
vzdelávacích inštitúciách (EKU), v rámci intenzívneho popoludňajšieho doučovania na
školách a tiež prostredníctvom návštev vo večerných hodinách v domácnostiach. V
komunitnom centre boli tiež vo forme krúžkov a doučovaní realizované nasledujúce aktivity: – Angličtina, matematika, PC kurz, ručné práce

Zaradenie detí, žiakov a študentov do jednotlivých vzdelávacích zariadení je popísané v
nasledujúcej tabuľke:

Druh školy
Škola / odbor
Počet klientov
Materská
štandardná
5
špeciálna
1
Základná
štandardná
10
Stredná
gymnázium
5
stavebná
1
zdravotná
1
Vysoká
filozofická, prekladateľstvo
2
Spolu
25

Od začiatku sa do pracovného prostredia zaraďovali iba muži, nakoľko absencia žien v
pracovnom pomere a zúženie ich úloh na starostlivosť o domácnosť je špecifickým prvkom arabskej kultúry. Postupom času sa však o prácu začali zaujímať i prvé ženy. Ostatné sa zapojili do krúžku ručných prác, vďaka čomu dokázali aspoň čiastočne podporiť rozpočet svojej rodiny pomocou predaja výrobkov. Väčšina pozícií na začiatku sa týkala jednoduchšej a prevažne manuálnej práce, postupne sa so zlepšovaním úrovne slovenčiny zvyšovala aj možnosť nájdenia lepšej pozície. Niektorí klienti pracujú v rovnakej oblasti ako doma v Iraku.

Celkovo sú Iračania v Nitre a okolí zamestnaní na nasledujúcich pozíciách: – účtovníčka, administratívny pracovník v stavebnej kancelárii, učiteľka, pracovník v stavebnej firme, poštárka, stolár, opatrovateľka chorých, pracovník pri výrobe plastových komponentov, kuchár, kaderník/holič.

Klienti majú zostavené životopisy, ktoré si vedia upravovať. Vedia si hľadať zamestnanie, niektorí z nich ho menili už niekoľkokrát. Vedia si dohodnúť a absolvovať pracovný pohovor.

Všetci študenti stredných škôl už majú reálnu skúsenosť s letnou brigádou. Prehľad
aktuálneho stavu zamestnanosti komunity poskytuje nasledujúca tabuľka:

Stav
Počet klientov
Percento
Nezamestnaný
7
30
Materská
1
Plný úväzok
12
65
Čiastočný / brigáda
2
Živnosť
1
Spolu
23

Klienti sú finančne gramotní, majú vedené účty v bankách, používajú platobné karty a služby internet bankingu. Viacerí už nakupovali cez internet. Mnohí z nich majú  zavreté poistky (auto, dom, úver).

Iracký azylanti vytvorili v miestach svojich bydlísk, na pracoviskách a v školách
štandardné sociálne vzťahy. Po úvodných obavách a opatrnom prístupe ich majorita prijala dobre, začlenili sa do spoločnosti v rámci kolegiálnych, priateľských i susedských vzťahov.

ZHRNUTIE

Na konci integrácie zostala na Slovensku tretina pôvodnej komunity. Dôvody pre návraty do vlasti boli rozličné (adaptačné, kultúrne, ekonomické) a často kombinované, prípadne napojené na osobné a rodinné prežívanie. Klienti, ktorí na Slovensku zostali prejavili a svojim prístupom i dosiahnutým progresom aj potvrdili záujem o trvalý život na Slovensku. Dospelí chodia do práce, deti do škôl, majú svoje predstavy a plány, sú zaradení a prijatí majoritnou spoločnosťou.

Vzhľadom na svoje individuálne možnosti i na charakter rodinného života, ktorý -prislúcha ich kultúre, dosiahli značné pokroky vo všetkých životných oblastiach a minimálne na úrovni rodín sú pripravení na život v slovenskom, resp. európskom  rostredí, a to i po skončení integrácie a bez pravidelnej pomoci integrujúcej organizácie.

Aj naďalej prevádzkujeme kontaktnú kanceláriu za účelom poradenstva pre klientov.