Voľná cesta

Občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc núdznym realizuje v období 5/2022 –
10/2023 dopytovo – orientovaný projekt: Voľná cesta. Projekt je zameraný na
neaktívne osoby s dôrazom na osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Ako naznačuje
názov projektu, ide o odstraňovanie prekážok na ceste za získaním práce, bez ktorej si sotva možno predstaviť ekonomickú samostatnosť a nezávislosť. V projekte Voľná
cesta chceme poskytovaním vhodných nástrojov a služieb ušitými na mieru
konkrétneho klienta odstraňovať bariéry a tak krok za krokom neaktívnu osobu čo
najviac priblížiť k pracovnému trhu. Individuálny prístup je založený na dobre
spracovanej osobnej a rodinnej anamnéze klienta, ako aj dobrom výbere a spoznaní
vhodného zamestnávateľského prostredia. Osobitnú pozornosť venujeme pracovnej
integrácii prostredníctvom konkrétnych aktivít so sprievodnou pracovnou asistenciou.

Kód projektu ITMS2014+: 312081BVU8
Doba realizácie: 5/2022 – 10/2023
Na základe výzvy: OP ĽZ-DOP-2021/8.1./RO-03

Zmluva

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Image