Riziká a ich kontrola

Riziko vnesenia terorizmu minimalizujeme integráciou iba tých rodín, ktoré prešli plnohodnotným azylovým konaním SR a dostatočne zabezpečuje minimalizáciu bezpečnostných rizík.

Pri výbere v maximálnej miere spolupracujeme s Kongregáciou pre východné cirkvi.

Pre integráciu rodín vytvárame podmienky tak, aby nedošlo k vytváraniu uzavretých komunít.

Sústreďujeme sa na integráciu detí a mládeže.

Predchádzame ich vyčleneniu zo spoločnosti, diskriminácii a marginalizovaniu.

Ich zapojením do života spoločnosti a pracovného procesu zabraňujeme sekundárnej vlne radikalizácie.

Zdroje