Oblasti pomoci

Vzdelávanie v slovenskom jazyku, právnom povedomí, miestnych kultúrnych a náboženských zvyklostiach.

Sociálna adaptácia – vzájomné zdieľanie kultúrnych zvyklostí, začlenenie do náboženských a záujmových komunít.

Pracovné príležitosti – hľadanie a vytváranie vhodných pracovných príležitostí, rekvalifikácia.

Právne povedomie – práva a povinnosti týkajúce sa azylantov, rešpekt k zákonom SR.

Sociálna sieť – vyhľadávanie dobrovoľníkov v mieste ubytovania azylantov, ktorí s nimi budú udržiavať kontakt a budú im nápomocní v začlenení sa do miestneho spoločenstva, ako aj v praktickej pomoci.

Ako môžete pomôcť Vy?